สาส์นจากผู้บริหาร

ความต้องการใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นประกอบกับแหล่งพลังงานเดิมก็ค่อยๆหมดลง ทำให้เกิดการพัฒนาการเพื่อแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ที่สามารถหมุนเวียนมาทดแทนสิ่งที่หมดไป และในขณะเดียวกันก็ยังต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัทในเครือได้บุกเบิกอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการที่โรงไฟฟ้าจะอยู่ร่วมกับชุมชนโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรในท้องที่ได้ปลูกพืชพลังงานหรือหญ้าเนเปียร์มาขายให้โรงไฟฟ้าอันจะเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และที่สำคัญที่สุดคือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทยมาช้านาน

กระผมมีความคาดหวังว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทเราจะสามารถเป็นต้นแบบและแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดโครงการเดียวกันนี้ในอีกหลายๆภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสเดียวกันนี้ให้กับชุมชนอื่นๆ อีกมากมาย

ศรัณย์ ตันวัฒนะพงษ์