วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดระดับชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนของประเทศ

พันธกิจ

ด้านชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

ด้านประเทศ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ในการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพจากพืชพลังงานส่งต่อให้กับทุกภาคส่วน

ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ผลิตพลังงาน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในระดับประเทศ

ด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตพลังงานสะอาด ลดการใช้สารเคมี ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน

ด้านธุรกิจ ขยายความมั่นคงทางธุรกิจด้านพลังงานทดแทน