รู้จักพีพีพาวเวอร์

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากหญ้าพืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานของบริษัทที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงการของบริษัทได้พิสูจน์ถึงความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นโครงการต้นแบบและแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในการนำความรู้ไปต่อยอด ตลอดจนการพัฒนาเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน

ประวัติ

จากความตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของการผลิตพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนบริบทของประเทศไทยที่ต้องการให้โรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้จึงก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินการจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลประเภท ‘บริษัทจำกัด’ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553 ประกอบธุรกิจ ‘การจ่ายไฟฟ้า จำหน่ายกระแสไฟฟ้า’ โดยมีบริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด ร่วมธุรกิจในเครือ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ล้านบาท ประกอบธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตและส่งไฟฟ้ามากว่า 10 ปี

ทั้งนี้ บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้นำร่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบในการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

นอกจากเราจะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนั้น เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและการก่อสร้างอย่างครบวงจร (EPC) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัด

บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้

พาวเวอร์ จำกัด

มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และดำเนินโครงการตลอดจนการบริหารจัดการอย่างครบวงจรแก่ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสะอาดจากชุมชน และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ