เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ใช้การหมักแบบระบบถังกวนสมบูรณ์แบบไม่ใช้อากาศ “CSTR”
(Continuous Stirred Tank Reactor) ที่สามารถรักษาอุณหภูมิ 55-57 °C ภายในถัง ซึ่งเหมาะสมที่สุดต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ

ข้อดีของการหมักด้วยเทคโนโลยี CSTR

  • การหมักแบบ Themophilic ทำให้ประสิทธิภาพการหมักสูงเกือบถึง 2 เท่า
  • ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูง สามารถรับภาระการเติมปริมาณสารอินทรีย์สูง
  • อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีการกวนผสมตลอดเวลา
  • เหมาะสำหรับวัตถุดิบที่เป็นของแข็ง โดยเฉพาะพืชพลังงาน

กระบวนการผลิต

ไร่หญ้าเนเปียร์

เก็บเกี่ยว

ป้อนเข้ากระบวนการผลิต

กระบวนการหมัก

ผลิตไฟฟ้า

ส่งกระแสไฟฟ้า

ไร่หญ้าเนเปียร์

เก็บเกี่ยว

ป้อนเข้ากระบวนการผลิต

ส่งกระแสไฟฟ้า

ผลิตไฟฟ้า

กระบวนการหมัก

พื้นที่เพาะปลูกหญ้าเนเปียร์

1 MW ใช้หญ้าเนเปียร์ประมาณ 36,000 ตัน/ปี เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าประมาณ 1,000 ไร่