พีพีพาวเวอร์จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการปลูกและการบริหารจัดการแปลงเนเปียร์ ให้เกษตรกรและประชาชนที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์

by | May 20, 2021 | กิจกรรม | 0 comments

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ (พีพีพาวเวอร์) โรงผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ จัดกิจกรรมกรมอบรมส่งเสริมการปลูกและการบริหารจัดการแปลงหญ้าเนเปียร์ ให้กับเกษตรกร ผู้นำชุมชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ อำเภอ สว่างวีระวงศ์ ที่สนใจ เพื่อให้เกิดผลผลิตในการเพาะปลูกอย่างมีสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

โดยภายในงานเราได้มีการให้องค์ความรู้ การบริหารจัดการแปลงหญ้าเนเปียร์ การดูสภาพดินฟ้าอากาศ การวางแผนการปลูกหญ้าเนเปียร์ การเลือกพื้นที่ปลูก การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์หญ้าเนเปียร์ การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ การควบคุมและกำจัดวัชพืช ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวหญ้าเนปียร์  

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจาก เกษตรกร ผู้นำชาวบ้าน และประชาชนผู้ที่สนใจกว่า ประมาณ 5 ครัวเรือน กว่า 20 คน ซึ่งภายในงานทาง บริษัท พีพีพาวเวอร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีทีมงานคัดกรองและรับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม มีการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และแอลกอฮอร์ทำความสะอาด ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด